16 augusti, 2017

AFS 2017:3 – Krav på certifierade drifttekniker/pannskötare

Arbetsmiljöverket har under en period arbetat med att uppdatera föreskrifterna för skötsel och kontroll av trycksatta anordningar. Den tidigare föreskriften, ofta omnämnd PED, har varit i behov av uppdatering och den nya föreskriften publicerades i mitten av juni.

I denna artikel går vi inte in på alla förändringar för kontroll då det finns gott om ackrediterade kontrollorgan som kan detta bättre än vi. I stället fokuserar vi på ett nytt område som inte funnits med i de gamla föreskrifterna; kravet på certifierade operatörer.

I AFS 2017:3 kapitel 6, §4, anges att kompetensen hos minst en av de som deltar i övervakningen av Panna i klass A eller B ska ha den kompetens som överensstämmer med en kravlista enligt bilaga 2 som ställts upp. Bedömningen/certifieringen ska göras av ett certifieringsorgan. I princip hamnar samtliga pannor som finns inom energibranschen och inom processindustri i klass A. I bilaga 2 finns även en mer detaljerad redogörelse för olika kompetenskrav som krävs, där pannans storlek och risken för att värme finns ackumulerad i systemet ger en kategoriindelning. Generellt är kompetenskategori 1, möjligen 2,  aktuell för samtliga anläggningar som förbränner fasta bränslen eller använder ånga. Kraven framgår av tabell 1.

Den preliminära slutsatsen är att framförallt mindre värmeverk, sågverk och liknande kommer påverkas. Dels är personalen inte alltid utbildade drifttekniker, dels arbetar många ensamma, vilket gör att samtliga som har jour måste vara utbildade och certifierade. För större verksamheter är det tillräckligt med en person per skift.

tabell afs
Tabell 1, utdrag ur AFS 2017:3

Hur utbildning/certifiering ska ske är fortfarande tidigt att säga. Det finns en övergångsperiod för pannanläggningar som ställer krav på kompetens enligt kategori 1 eller 2 på tre år räknat från 1 december 2017 och för pannor som ställer krav på kompetens enligt kategori 3 och 4 på fem år, räknat från samma datum.

Det troliga är att befintliga utbildningar anpassas för att möta kravlistan enligt Tabell 1 och att påbyggnadskurser för befintliga operatörer tas fram under närmaste året. Under perioden fram till 2019 kommer förmodligen certifieringsorganen ta fram bedömningsmallar/prov så att certifiering kan starta under hösten 2019 och under 2020. Som vanligt så är vår slutsats att det lönar sig att vänta en period för att se hur den praktiska tillämpningen ska bli.

Vill ni veta mer?

Länk till AFS: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-och-kontroll-av-trycksatta-anordningar-afs2017-3.pdf

Eller kontakta Patrik Marklund på patrik.marklund@m-solutions.se