Artiklar

21 december, 2017

Handel med utsläppsrätter – nästa period

Natten 8-9 november enades rådet och parlamentet om kommande regler för handel med utsläppsrätter, perioden 2021-2030. Några av de viktigaste punkterna för handeln med dess utsläppsminskade åtgärder var: • 45 procent av EU:s klimatutsläpp kommer ingå i systemet. Även sjöfarten ska inkluderas i systemet, om man inte kommer till en internationell uppgörelse. • Handlande sektorns […]


2 november, 2017

Preliminära slutsatser om förslaget till NOx-skatt

De flesta som läser mina artiklar är bekanta med vårt nuvarande system med NOx-avgift där förbränningsanläggningar med en energiproduktion > 25 000 MWh under ett kalenderår betalar 50 kr/kg NOx som släpps ut. Alla anläggningars inbetalningar delas med totalt inrapporterad energi som producerats och ett återbetalningsbelopp i kr/MWh återförs till anläggningarna. Den som producerar mycket […]


19 maj, 2016

Hur bränslets kvalité påverkar luftfördelning

I föregående artikel beskrevs de grundläggande sambanden som finns mellan luktfaktorn och bildning av olika ämnen. I denna artikel ska vi fortsätta beskriva samband mellan lufttillsättning och olika typer av förbränningstekniska fenomen som blir konsekvensen av lufttillsättning. I förra artikeln lämnades följande frågeställningar, som i denna och kommande artiklar närmare ska studeras. Hur bränslets kvalité […]


2 mars, 2016

Förbränningsteknik för fasta bränslen i teori och praktik, del 1

Vi har i tidigare artiklar täckt grunderna för vad förbränning är och på vilket sätt som exempelvis värmevärde och rökgasmängder beräknas. Med dessa artiklar som grund ska vi nu närmare gå in på förbränning i praktiken och i den här artikeln kommer vi att avhandla en del grundläggande samband, till vår hjälp ska vi använda […]


24 februari, 2016

Energikartläggning i stora företag

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag kommer från EU:s energieffektiviseringsdirektiv och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Enligt lagen är stora företag skyldiga att vart fjärde år göra energikartläggningar. Med stora företag menas företag med • fler än 250 anställda och • en omsättning över 50 miljoner € eller en balansomslutning […]


Sida 1 av 512345